Karácsonyi HyperOn Nyereményjáték

Zepter Club Live 100 | Karácsonyi HyperOn Nyereményjáték

HyperOn kézi masszírozó

Ha egy kicsit lazítani szeretne, a HyperOn egy professzionális masszázs élményét nyújtja bárhol és bármikor: otthon, az irodában, vagy akár utazás közben is. Az 5 különböző rezgési üzemmódnak (alacsony sebesség, közepes sebesség, nagy sebesség, szakaszos rezgési mód és hullámzó rezgési mód) köszönhetően egy különlegesen lágy, ugyanakkor a szövetek mélyéig hatoló masszázsban lehet része.

Játékszabályzat

Játékszabályzat 2020.12.01-tól

 1. A Játék
 2. Az Inexo Agent Kft. (Inexo Agent Kft. a továbbiakban: Szervező) sorsolásos promóciós és direkt marketing célú, „Karácsonyi HyperOn Nyereményjáték” megnevezésű nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: Nyereményjáték).

  A Nyereményjáték célja, hogy a promóciós nyereményjátékkal Inexo Agent Kft. direkt marketing adatbázisát építse. A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a direkt marketing célú adatkezeléshez történő hozzájárulás. A hozzájárulás megadása nem kötelező, a Játékos dönthet úgy, hogy a direkt marketing célú hozzájárulást nem kívánja megadni, azonban ezzel együtt a Nyereményjátékban történő részvételét is megszünteti.

  A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és bármikor visszavonható. A játékos a Játékra való regisztrációval egyidejűleg maradéktalanul elfogadja a jelen szabályzat teljes tartalmát, az abban foglalt feltételeket és nyilatkozatokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Nyereményjátékban történő részvétel nem kötelező, és a Játékos bármikor jogosult visszavonni jelentkezését, vagy adatkezelési hozzájárulását, ezek bármelyike esetén a részvétele a Játékban megszűnik.

 3. A Játék szervezője
 4. A Nyereményjáték szervezője a Inexo Agent Kft. (székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 5. III./6..; Cégj.szám: 01-09-922871; Adószám: 14849516-2-41), Inexo Agent Kft. a továbbiakban: Szervező.

 5. Nyereményjátékban résztvevő személyek
 6. A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy, továbbá jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, kivéve

  • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§. (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  • a Szervező megbízásából a Nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. fentebb hivatkozott közeli hozzátartozói;
  • akit a Szervező a Nyereményjátékból jelen Nyereményjáték szabályzat megsértése miatt kizártak;
  • – akik a Nyereményjátékban valótlan, vagy megtévesztő adatokat szolgáltatnak, illetve a Játékban jogellenes célok érdekében járnak el

 7. Feltételek, időtartam
 8. Játékra regisztrálási időszak, a játék időtartama:

  Nyereményjáték 2020. december 27. 23 óra 59 percig tart.

  A Nyereményjáték megkezdése előtt, és a Nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat érvénytelennek tekintjük.

  A Nyereményjátékban történő részvétel feltététele a direkt marketing célú adatkezelési hozzájárulás megadása.

  A Nyereményjátékban történő részvétel együttes feltétele a Zepter International Ungarn Kft. (1138 Budapest, Váci út 191.) ClubLive100 programjában történő meglévő, érvényes regisztráció és feltételek elfogadása, továbbá jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések elfogadása.

 9. Nyereményjáték menete
 10. Regisztráció:

  Akik a https://cl100.hu honlapon Kezdőlapon a regisztrációs ablakban vezetéknevük, keresztnevük, születési idejük, pontos címük, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében cégnév, adószám, székhely cím, továbbá e-mail címük és telefonszámuk megadásával egyidejűleg regisztrálnak, hozzájárulnak a direkt marketing célú adatkezeléshez, majd a nyereménysorsoláson vesznek részt.

  A regisztráció díjmentes.

  A Játékosok a regisztrációval jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

  A Nyereményjátékban való részvételhez a regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, megjelölése, jogi személy valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében cégnév, adószám, székhely, e-mail címe és telefonszáma.

  A Nyereményjátékban történő részvétel feltétele a https://cl100.hu honlapon történő érvényes regisztráció és feltételek elfogadása a Zepter Club Live 100 programjában.

  A Nyereményjáték résztvevői személyenként csak egy e-mail címmel regisztrálhatnak a Játékra, és kizárólag az adott e-mail cím első regisztrációja érvényes.

  A Nyereményjátékban csak valós adatokkal lehet részt venni. Ismételt, téves avagy valótlan adatok és/vagy e-mail címek megadása a Játékból való kizárást vonja maga után.

  Szervező érvényesen regisztráltnak tekinti azt, aki: 1. jelen szabályzat Játékban résztvevő személyek pontjának megfelel és 2. https://cl100.hu weboldalon valós adatait adja meg, és 3. a nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A regisztrációt követően az oldalon automatikus válaszüzenet jelenik meg a regisztráció sikerességéről.

 11. Sorsolás
 12. A sorsolás kézi módszerrel történik, melynek során az 7. pontban részletezett tárgynyeremények kerülnek kisorsolásra.

 13. Sorsolás nyereményei
 14. A Nyereményjáték fősorsolás időpontja és helyszíne: 2020. december 30-án 10.00 órakor online a GoToMeeting applikáció alkalmazásával, amelyet az az alábbi linken lehetséges megtekinteni, továbbá a sorsolást online, élőben követni:
  https://www.gotomeet.me/ZepterHU/cl100_hyperon_sorsolas

  GoToMeeting logo
  Applikáció letöltése:
  https://global.gotomeeting.com/install/483589301

  A Szervező a sorsolás alkalmával 1 nyertest és 1 tartaléknyertest sorsolnak minden nyereményhez. Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményre, vagy 30 napon belül nem elérhető, úgy a Szervező értesíti és felkéri a nyeremény átvételére az adott nyereményhez kisorsolt, soron következő tartaléknyertest.

  A Szervező a sorsolást követően a nyerteseket telefonon, illetve e-mailben értesíti a sorsolást követő 10 napon belül.

  A Szervezők a sorsolás eredményét a sorsolást követően a https://cl100.hu weboldalon hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos által megadott név és város jelenik meg.

  A sorsolás a Magyarországon jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályozásra és helyzetre tekintettel személyesen megjelenni nem lehet.

 15. Sorsolás nyereménye
 16. Nyeremény:
  1 db Zepter 49.900 Ft értékű HM-2 Zepter HyperOn kézi masszírozó

  Bővebb információ:
  https://shop.zepter.hu/massage/hm-2

 17. Nyeremény átvétele
 18. A sorsolás során egy Játékos egy tárgynyeremény megnyerésére jogosult.

  A nyertesek a nyeremény átvételére az értesítést követően, de legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül jogosultak. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét a rendelkezésére álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a fentiek szerint értesíti a tartaléknyertest. Tartaléknyertes kiesése esetén a Szervező nem köteles további tartaléknyertest sorsolni. A játékban résztvevők vállalják, hogy nyertességük esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása legkésőbb az adott sorsolást követő 60 napon belül megtörténjen.

  Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

  A nyeremény pénzre nem váltható át.

  A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége) a nyertest terhelik.

  Tárgynyeremény esetén a postai kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervezők, sem a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 19. Egyéb rendelkezések
 20. Szervező a Játékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak visszavonását a honlapon teszi közzé. Jelen nyereményjátékra a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglaltak irányadók.

 21. Adatkezeléshez hozzájárulás
 22. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez a Nyereményjáték során jutnak hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak, valamint jelen játékszabályban foglaltaknak megfelelően kezelnek.

  A Nyereményjátékba történő regisztrációval a Játékos önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul a Szervező adatkezelési tájékoztatójában foglaltak elfogadásához, a Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezeléshez és a direkt marketing célú adatkezeléshez.

  Az adatkezelési tájékoztató a jelen Szabályzat 1. sz. mellékletét képezi.

 23. Egyéb
 24. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk elérhetők a https://cl100.hu internetes oldalon, illetve írásban érdeklődni lehet a zepter@cl100.hu e-mail címen.

Budapest, 2020.12.01.
Szervező

1. számú Melléklet

Adatkezelési tájékoztató A „Karácsonyi HyperOn Nyereményjáték” megnevezésű Nyereményjátékhoz kapcsolódóan

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató a Szervező által végzett, „Karácsonyi HyperOn Nyereményjáték” megnevezésű Nyereményjátékhoz kapcsolódó nyereményjáték és direkt marketing célú adatkezeléshez:

Adatkezelő: Inexo Agent Kft. (székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 5. III./6..; Cégj.szám: 01-09-922871; Adószám: 14849516-2-41, a továbbiakban “Adatkezelő”. Adattovábbítás: Adatkezelő által történő adatfelvétel esetén az adatokat az adatkezelő kezeli. Az adattovábbításra nem kerül sor (azaz nem kerül sor harmadik országba történő adatátadásra). Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre (adatkategóriák), adatkezelés időtartama: Adatkezelés célja:

(1) Promóciós nyereményjáték lebonyolítása, játékosok nyilvántartása, nyeremények átadása.Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) b. és c. pont – nyereményjátékra vonatkozó szerződés teljesítése, résztvevők nyilvántartása, megkülönböztetése, sorsolás szervezése, nyertes és tartaléknyertes nyilvántartása, nyertes és/vagy tartaléknyertes nevének és irányítószámának nyilvánosságra hozatala; Adatkategória: teljes név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, nyeremény esetén nyertes adatai, termékadatok, nyereményjáték azonosítói; jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek esetében cégnév, adószám, székhely, kapcsolattartó neve, e-mail cím és telefonszám. Adatkezelés időtartama: a nyereményjáték lezárultától számított 1 év + 60 nap, nyertes esetében a jótállási időt követő 5 év és 60 nap. A sorsolást megelőzően a nyereményjátékból kilépés esetén jogi kötelezettség teljesítése miatt 5 év + 60 nap.

(2) Direkt marketing tevékenység termékek értékesítésére, ajánlatok küldése, telefonos megkeresés.Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) a. pont – Önkéntes hozzájárulás; Adatkezelés célja: Új és /vagy régi termékekkel kapcsolatos vásárlási információk, ajánlatok küldése, termékbemutatóra történő invitálás, vásárlási szokások elemzése, vevő vásárlásainak nyilvántartása, promóciós cél, nyereményjátékról tájékoztatás; kedvezmények biztosítása, nyilvántartása, kedvezményekről, akciókról tájékoztató küldése; vásárlói szokások elemzése, vásárlói élmény javítása, adategyeztetés, hozzájárulás kérése további adatkezeléshez, hozzájárulás kérése a hozzájárulási időtartam meghosszabbításához, hozzájárulás kérése hírlevél küldéséhez, direkt marketing nyilvántartásban szereplő érintettek megkülönböztetése, értékesítői tevékenységről tájékoztatás küldése, közvetlen személyes megkeresés értékesítői tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatás közlése céljából, közvetlen személyes megkeresés terméktájékoztató és/vagy értékesítési ajánlat közlése céljából. Adatkategória: teljes név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám; Adatkezelés időtartama: hozzájárulás megadásától számított 5 év + 60 nap.

(3) Robinson lista: Adatkezelés célja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése; Amennyiben az érintett a hozzájárulását a későbbiekben megtagadja vagy a megadott hozzájárulását visszavonja, úgy az Adatkezelő az érintett adatait elkülöníti, és nyilvántartja annak érdekében, hogy az érintett felé további megkeresésé ne történjen, valamint annak okán, hogy a megadott, de visszavont hozzájárulást a későbbiekben az elévülési időn belül igazolni tudja. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6.§. (1) c. pont – Jogi kötelezettség teljesítése; Adatkategória: teljes név, e-mail cím, esetlegesen telefonszám; Adatkezelés időtartama: hozzájárulás megtagadásától vagy visszavonásától számított 5 év (elévülési idő) + 60 nap.

Adatfeldolgozó: Adatkezelő munkatársai és/vagy kereskedői végzik a jelen hozzájárulás alapján átadott adatokkal kapcsolatos tevékenységeket. Bizonyos esetekben, az erről történő megfelelő tájékoztatás mellett Adatfeldolgozó a címzettek csoportjait jelöli meg, mint lehetséges adatfeldolgozó. Címzettek egy csoportja esetében a csoport tagjai az adatkezelési időtartam alatt a gazdasági szükségszerűség miatt akár több alkalommal is változhatnak, a csoport tagjainak fluktuációja miatt pedig Adatkezelő valamennyi adatgyűjtést megelőzően nem, vagy nem teljes körűen, avagy nem átlátható (jelentős mennyiségre figyelemmel) módon tudná csak tájékoztatni az érintettet a konkrét adatfeldolgozó személyéről. Amennyiben azonban az érintett tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy Adatkezelő a tevékenysége során konkrétan mely csoport tag részére adott át személyes adatot, úgy az érintett kérésére tájékoztatást nyújt.

Önkéntes hozzájárulás: A jelen adatkezelés önkéntes. A hozzájárulás bármikor, korlátozás nélkül visszavonható, azzal, hogy a hozzájárulás visszavonása előtt végrehajtott adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti. A Nyereményjátékhoz kapcsolódó direkt marketing célú adatkezelési hozzájárulás visszavonása egyúttal a Nyereményjátékban történő részvétel megszüntetését is jelenti. Amennyiben a hozzájárulást visszavonja, úgy az adatait a jogszerű adatkezelést igazoló nyilvántartásba veszi fel az Adatkezelő.

Profilalkotás: Adatkezelő az adatkezelés során profilalkotást nem végez.

Érintett jogai: Ön jogosult kérelmezni Önre vonatkozóan: Az érintett az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, jogszabály előírása szerinti esetekben, illetve önkéntes hozzájáruló nyilatkozata visszavonása esetén azok törlését, korlátozását, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen jogszabály által meghatározott esetekben.

Felügyeleti hatóság: Ön jogosult az adatkezeléssel szemben panasszal a Felügyeleti hatósághoz fordulni. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
telefon: +36-1-391-1400
fax: +36 -1-391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
internetcím: www.naih.hu

Irányadó jog és szabályzat:A személyes adatok kezelésére a Adatkezelő adatvédelmi szabályzata valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (“GDPR” vagy “általános adatvédelmi rendelet”) az irányadó. Az adatvédelmi szabályzat az Adatkezelő http://www.zeptermagazin.hu/adatvedelem honlapján, székhelyén valamint egyébként a kereskedő munkatársaknál, megbízottaknál minden esetben elérhető.